മണ്ണാര്കാട്‌ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്ററിൽ സ്വാതന്ത്രദിനത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുന്നു

മണ്ണാര്കാട്‌ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്ററിൽ സ്വാതന്ത്രദിനത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുന്നു

mannarkad

Mannarkkad Islamic Centril Nadanna Swathathriya Dhina Chadangil,Samskarika Pravarthakan Neelamparan Pathaka uyarthunnu

Categories: GALLERY, PHOTO GALLERY

About Author