സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റർ സൗദി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോടെ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റർ സന്ദർശിച്ചു

സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റർ സൗദി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോടെ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റർ സന്ദർശിച്ചു
skic-saudi

സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റർ സൗദി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോടെ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റർ സന്ദർശിച്ചു

About Author